Bande Utkala Janani Lyrics ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ

Bande Utkala Janani Lyrics ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ

Bande Utkala Janani is an Odia patriotic poem written by Kantakabi Laxmikanta Mohapatra in 1912

Bande Utkala Janani is an Odia patriotic poem written by Kantakabi Laxmikanta Mohapatra in 1912

The poem depicts a Utkala who maintains her self-esteem and dignity through confidence and strength, rather than insecurity and fear.

The poem depicts a Utkala who maintains her self-esteem and dignity through confidence and strength, rather than insecurity and fear.

ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ ।

Bande Utkala Janani Lyrics in Odia

ପୂତ-ପୟୋଧି-ବିଧୌତ-ଶରୀରା, ତାଳତମାଳ-ସୁଶୋଭିତ-ତୀରା, ଶୁଭ୍ରତଟିନୀକୂଳ-ଶୀକର-ସମୀରା ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ ।।

ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ ।।

ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ, ଜନନୀ, ଜନନୀ ।।

Bande utkala janani Charu hasamayi charu bhasamayi Janani Janani Janani

Bande Utkala Janani Lyrics in English

Puta payodhi bidhauta sarira Tala tamala susobhita tira Subhra tatinikula sikara samira Janani Janani Janani

Read Full Bande Utkala Janani Lyrics  in English

बन्दे उत्कल जननी चारु हासमयी चारु भाषमयी चारु हासमयी चारु भाषमयी जननी जननी जननी बन्दे उत्कल जननी

Bande Utkala Janani Lyrics in Hindi

पूत पयोधि बिधौत शरीर तालतमाल सुशोभित तीर शुभ्र तटिनीकूल शीकरसमीरा जननी जननी जननी

Read Full Lyrics Of bande Utkala Janani in Hindi